Storstäderna satsar på säkrare cykelbanor

Av Kim Hall/artikel i Dagens Infrastruktur februari 2016

Ökad tillgänglighet och säkerhet gäller inte bara bilister. I takt med att gång- och cykeltrafiken ökar i framför allt storstäderna har intresset för färgad beläggning som markerar gång- och cykelbanor fått ett uppsving. Barrikade Steindekke Trafik är en två-komponent beläggning (cold plastic) som är en ny slitstark produkt som gör trafikanter uppmärksamma på gångtrafikanter, cyklister och bussfiler.

Trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken bygger på Nollvision och kommuner och Trafikverket satsas massor av resurser på att förstärka säkerheten i trafiken. I dagens hållbarhetstänk har cykeln dessutom blivit ett förstahandsval för många som värnar om miljön. Men cykeln har också blivit en konkurrent till bilen som fortfarande är en stor del av samhället. Dessutom har antalet elcyklar ökat och som ibland kör fortare än bilen.

– En elcykel kan köra upp emot 50-60 km/h medan bilisterna i tätort har tvingats sänka hastigheten till 30-40 km/ h. Det medför att trafiksäkerheten måste skärpas på något sätt och då är färgad beläggning på cykelbanor och även bussfiler ett bra alternativ. Trafikanterna reagerar på färg, säger Michael Hansen, vd på Hesselberg Bygg.

Från att enbart arbeta med beläggningar inomhus och i estetiska utemiljöer/parkmiljöer har Hesselberg Bygg lanserat beläggning i olika kulörer som markerar gång- och cykelbanor och även bussfiler. Produkten har länge funnits i Europa och framför allt i Tyskland där den en gång i tiden framställdes.

– Tyvärr har EU inte enats kring en gemensam färg som skulle gälla för alla länder. London har t ex lagt miljarder pund på att lägga blå färg som beläggning på gång- och cykelvägar. Det hade underlättat för trafikanterna om de visste vilken färg som betydde vad. Vägmarkeringar är tämligen vanligt i Europa och kommer allt mer på den svenska marknaden i syfte att skilja mjuk trafik från hård, säger Michael Hansen.

Malmö, Göteborg, Stockholm och många andra kommuner i landet arbetar med att säkra gång- och cykelvägar och investerar mycket i att förbättra säkerheten i trafiken samtidigt som målet för det hållbara samhället är att sänka koldioxidhalten i storstäderna.

– Idag använder man för dessa ytor färgad asfalt, vattenburen färg, lösningsmedelsfärg och termoplast (hot plastic) vilket är det vanligaste systemet. Vår variant är en så kallad ”cold plastic” som är en två- komponentprodukt som skapar extremt bra vidhäftning till underlaget. Tester visar att den håller mycket längre än andra metoder. Det är visserligen en dyrare metod initialt men å andra sidan håller den mycket längre, säger Michael Hansen.

Eftersom systemet har en lång livstid med mindre reparationer och underhåll minskar störning i trafikrummet och minimerade arbetsmiljörisker. Det går snabbt att lägga och det är farbart direkt eftersom materialet härdar snabbt. Materialet är slitstarkt, det är halksäkert och med UV- och väderbeständiga pigment behålls färgerna över tid.

– Trenden mot färgade vägar kommer allt mer och det är bra för cykelinfrastrukturen som växer lavinartat. Då väljer man material som är bra ur cykelperspektiv och ur säkerhetssynpunkt, säger Michael Hansen.

Metoden går som sagt att använda på gång- och cykelvägar, gångbroar, infarter, parkeringsplatser, vägtullar, rondeller och som fartdämpare.

Se här för mer information om Steindekke Trafik

 

Stvanger grön Stavanger blå Stavanger gul